logo
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.
+387648592568
info@elatedthemes.com
Eighth Avenue 487, New York
Instagram Feed
Search

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

„Care este motivul pentru care te întorci la Weiss Beer Garden”

Organizat în perioada: 4 august – 21 august 2023

I. SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
Organizatorul Concursului “Care este motivul pentru care te întorci la Weiss Beer
Garden” (denumit in continuare “Concursul”) este OPLER BEER SRL, cu sediul social la Bucuresti, B-dul Uverturii 132, Sector 6, inregistrata la, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/7275/2013, cod fiscal RO31774516.

II. SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CONCURSULUI
2.1 Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Concursului si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare.
2.2 Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe pagina:
https://weissbeer.ro/concurs
2.3 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
2.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Concursul, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe pagina oficiala de weissbeergarden.ro/concurs, cu cel putin 24 ore inainte ca acestea sa intre in vigoare.

III. SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CONCURSULUI
3.1 Concursul este organizat pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament si vizeaza exclusiv mediul virtual (reteaua de socializare Instagram https://www.instagram.com/weissbeergarden/).
3.2 Concursul se desfasoara in data de 4 august, ora 12.00 si data 21 august 2023 ora 23:59:59 (”Data Finalizarii Concursului”), denumite per ansamblu ”Durata Concursului”.

IV. SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
4.1 In Concurs se pot inscrie persoanele fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la data de 4 august 2023, inclusiv, si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.
4.2 Inscrierea in Concurs presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.
4.3 Nu au dreptul de a participa la aceasta Concurs urmatoarele categorii de persoane:
(i) Persoanele care nu respecta Sectiunea 5;
(ii) Angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;
(iii) Angajati ai Agentiilor sau angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Concursului;
(iv) Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau afinii angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus.
4.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Concurs, precum si dreptul de a elimina din Concurs orice persoana din categoriile mentionate in art.
4.3. Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Concurs are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Concurs, respectiv imposibilitatea acordarii premiului in cazul castigatorului desemnat.

V. SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI
5.1 Concursul se va desfasura in perioada 13 decembrie 2021 – 19 decembrie.
5.1.1 Conditii privind inscrierea in Concurs pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/weissbeergarden/
Pentru inscrierea valida in vederea participarii la Concurs este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 4 de mai sus;
b) Participantul trebuie sa detina un cont activ pe reteaua sociala Instagram;
c) Participantul trebuie sa se informeze in prealabil si in detaliu cu privire la oricare dintre termenii si conditiile privind desfasurarea Concursului, conform prezentului Regulament;
d) Participantul trebuie sa acceseze pagina de Instagram mentionată, sa publice un story in care sa arate motivul pentru care se intoarce la Weiss Beer Garden, sa dea tag si follow paginii de instagram mentionate.
e) Inscrierea se va face exclusiv in Perioada Concursului mentionata la Sectiunea 3.2.
Toate inscrierile valide efectuate in cadrul Concursului vor intra in tragerea la sorti pentru unul dintre premiile acordate in cadrul Concursului.
5.2 Un Participant unic este identificat pe baza numelui de utilizator Instagram.
Participantul este unicul responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a tag-urii persoanei dragi in cadrul comentariului.
5.3 Inscrierile trebuie sa respecte urmatoarele cerinte pentru a fi acceptate in concurs:
o sa nu includa continut licentios, imoral sau antisocial;
o sa nu contina detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, etnie, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic;
o sa nu contina amenintari catre nicio terta persoana, loc, afacere sau grup, sa nu lezeze intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale niciunei terte persoane, firme sau entitate si sa nu incalce in niciun alt mod legislatia si reglementarile aplicabile.
o sa nu contina referiri sau imagini cu privire la marci inregistrate;
o sa nu contina aluzii/referiri directe sau indirecte la marci de tigarete sau alcool;
o sa fie original si sa nu contina elemente obscene, jignitoare sau antisociale;
o sa fie realist, fara texte, logo-uri sau orice alte materiale care implica drepturi
de autor sau care nu apartin participantului;
o sa nu includa imagini de persoane indiferent daca sunt imagini ale participantului, membrii familiei acestuia sau terti;
o sa nu aduca un prejudiciu de imagine marcii Organizatorului;
o sa respecte tematica concursului conform celor descrise in prezentul Regulament.
5.4 Un Participant, identificat pe baza numelui de utilizator de Instagram, poate participa o singura data si poate castiga un singur premiu.

VI. SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI
6.1 In cadrul Concursului vor fi acordate urmatoarele premii:

 

Nr crt

 

Descriere Premiu

 

Cantitate

Valoare unitara LEI
(TVA inclus)
Valoare totala LEI
(TVA inclus)
1. 1 voucher in valoare de 150 lei valabil in restaurantul Weiss Beer Garden.
*voucherul este valabil pana la data de 30 septembrie 2023 si poate fi folosit pentru comandarea din sectiunea de mancare.
1 150 150
TOTAL VALOARE PREMII LEI 150

6.2 In cadrul concursului Organizatorul ofera un premiu. Premiul consta intr-un voucher in valoare de 150 lei care poate fi folosit doar la restaurantul Weiss Beer Garden, pana la data de 30 septembrie 2023, pentru orice produs de la sectiunea de “mancare”.
6.3 Valoarea totala a premiului este 150 lei, TVA inclus.
6.4 Castigatorul va fi contactat prin mesaj privat, pe pagina de Instagram, pentru etapa de validare a premiului.
6.5 Castigatorul va primi cate voucher in valoare de 150 lei valabil doar in restaurantul Weiss Beer Garden.
6.6 Castigatorul premiului oferit in cadrul Concursului nu are posibilitatea de a primi contravaloarea premiului in bani sau inlocuirea acestuia cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiului castigat.

VII. SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA
PREMIILOR

Desemnarea castigatorului Concursului se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal fara interventie umana (electronic) – tragere la sorti prin random.org.
Tragerea la sorti va avea loc in data de 22 august 2023 din toate inscrierile valide de pe toata durata de desfasurare a Concursului. In cadrul tragerii la sorti se vor desemna 2 casitgatori si 4 rezerve.

VIII. SECTIUNEA 8. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORILOR. INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR
8.1 Ulterior desemnarii castigatorilor, se va incepe procesul de contactare al acestora.
8.2 Pentru ca un castigator sa fie validat acesta trebuie sa:
1. raspunda in termen de 24 de ore mesajului privat pe care il primeste pe pagina de Instagram.
2. In mesajul de raspuns, sa transmita informatiile necesare validarii si livrarii premiului:
– Nume si Prenume
– Data nasterii
8.3. Castigatorul va fi contactat printr-un mesaj privat pe pagina de Instagram (printr-un direct message) in data de 29 august 2023, dupa ce va avea loc tragerea la sorti. In cazul in care Castigatorii nu raspund in cele 24 ore de la momentul anuntarii, sunt invlaidati si se reia procedura de validare cu rezervele aferente.
8.4 Castigatorul validat va fi anuntati printr-un comentariu cu tag la postarea originala pe pagina oficiala de Instagram Weiss Beer Garden :https://www.instagram.com/weissbeergarden//, la maximum 24h de la validarea acestora. Se va publica user-ul acestora (ID-ul de Instagram cu care s-au inscris).
8.5 Premiul va fi transmis direct printr-un mesaj privat pe contul de Instagram castigatorului, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de doua zile lucratoare de la data publicarii acestora pe pagina de Instagram.

IX. SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE
9.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, daca este cazul, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.
9.2 Participantilor la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Concursului (contravaloarea accesului la Internet).

X. SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII
10.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs, precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Concurs si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.
10.2 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul Concursului, decizia Organizatorului este definitiva.
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
✔ Inregistrarile efectuate in afara Perioadei Concursului mentionate mai sus;
✔ Mesajele trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de catre Participanti din motive tehnice sau independente de vointa Organizatorului;
✔ Inscrierile care nu contin toate informatiile obligatorii;
✔ Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra mesajelor sau continutului acestora;
✔ Erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii castigatorului sau inmanarii premiului;
✔ Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator;
✔ Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;
✔ Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii, cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;
Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Concurs cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.

XI. SECTIUNEA 11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

XII. SECTIUNEA 12. INCETAREA/ INTRERUPEREA CONCURSULUI. FORTA MAJORA
12.1 Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului.
12.2 Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
12.3 Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendat oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.

XIII. SECTIUNEA 13. CONTESTATII SI LITIGII
13.1 Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Concursului printr-un mesaj privat pe pagina oficiala de Instagram Weiss Beer Garden pana la data de 27 august 2023, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator. Contestatiile vor fi solutionate in termen de 15 zile de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat printr-un mesaj privat pe pagina de Instragram a Participantului sau la adresa de email sau de corespondenta indicata de acesta.
13.2 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Concursului, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Concursului

„Care este motivul pentru care te întorci la Weiss Beer Garden”

(“Concursul”)
– Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

1. Prin simpla participare la acest Concurs, Participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial și înțeleg că în acest scop datele lor personale vor fi prelucrate de Organizator (in calitate de operator de date), inclusiv prin intermediul unor terțe persoane împuternicite pentru desfășurarea Concursului, în vederea organizării Concursului, desemnarii, validării, anunțării câștigătorului, atribuirii premiului, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor legale, cum ar fi cele financiar-contabile și fiscale, respectiv de arhivare ale Organizatorului.

2. Drepturile persoanelor vizate:
Participanții la Concurs, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi, conform legii aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în special conform Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016, aplicabil de la 25 mai 2018 (“GDPR”), respectiv:
● dreptul la informare – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obține informații cu privire la identitatea operatorului, a scopului în care se face prelucrarea datelor, precum și orice alte informații suplimentare impuse de lege;
● dreptul de acces la date – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în condițiile prevăzute de lege, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către operatorul de date cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare;
● dreptul la rectificare – dreptul persoanei vizate de a obține rectificarea datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete (cum ar fi nume, prenume, număr de telefon, adresă de livrare etc.);
● dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – dreptul persoanei vizate de a cere operatorul să îi șteargă datele personale, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;
● dreptul de opoziție – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare;
● dreptul de formula plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), precum și dreptul de a se adresa justiției.
Datele de contact ale ANSPDCP sunt: Nume Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212
E-mail anspdcp@dataprotection.ro
● dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
● dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosita în mod obișnuit și
într-un format ușor de citit de o mașină, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către operator către un alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege și există metode tehnologie implementate în acest sens, proporționale cu solicitarea respectivă;
● dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă sau dreptul de a contesta decizia, de a exprima punctul de vedere și de a obține o verificare din partea unui factor uman atunci când sunt adoptate astfel de decizii permise de lege;
● dreptul de a retragere a consimțământului atunci când există o prelucrare care se bazează pe acesta și sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislația în vigoare.
Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vor trimite o cerere la adresa de e-mail: marketing@weissbeergarden.ro.

3. Temeiurile & scopurile prelucrării datelor cu caracter personal
Organizatorul și persoanele împuternicite de acesta se bazează pe următoarele temeiuri de prelucrare a datelor cu caracter personal, folosite după cum este arătat mai jos:

Temei Scop
 

Consimțământ

In masura in care participantul a consimtit inscrierea la Concurs prin comentariu la postarea de concurs, Operatorul si/sau imputernicitii sai vor prelucra datele personale ale participantului pana la exercitarea dreptului de opozitie de catre Participanti sau pana la retragerea acordului exprimat anterior.

Retragerea consimțământului conform prezentului paragraf va produce efecte pentru viitor și nu va afecta legalitatea prelucrărilor realizate anterior retragerii consimțământului.

 

Încheierea sau executarea unui contract

Datele personale ale Participanților sunt prelucrate în temeiul relației contractuale ce se formează prin acceptarea Regulamentului Oficial, în scopul desfășurării Concursului, validării câștigătorilor, atribuirii premiului, gestionarii plângerilor/cererilor Participanților.

Participanții au posibilitatea de a formula reclamații și de a contesta modul de desfășurare al Concursului potrivit prezentului Regulament Oficial.

 

Obligație legală

Publicarea datelor câștigătorului premiului se va realiza în temeiul obligației legale care incumbă Organizatorului potrivit legislației în domeniul comercializării produselor și serviciilor de piață. De asemenea, se suprapune cu temeiul interesului legitim al Organizatorului care dorește să fie transparent cu privire la campaniile și concursurile pe care le derulează prin intermediul rețelelor de socializare.

De asemenea, datele cu caracter personal colectate în cadrul Concursului sunt prelucrate și în scopul respectării prevederilor legislației financiar-contabile și fiscale (cum ar fi în contextul îndeplinirii obligațiilor privind reținerea și plata impozitului aferent veniturilor obținute din premii), legislației în domeniul protecției datelor cu caracter personal (cum ar fi în contextul soluționării cererilor privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal), precum și legislației în materia arhivării.

 

Interesul legitim

Organizatorul va putea folosi acest temei în alte situații, cum ar fi exercitarea, apărarea, constatarea drepturilor Organizatorului sau gestionarea cererilor primite din partea altor persoane decât Participanții în legătura cu derularea Concursului, inclusiv pentru investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora.

4. Dezvăluirea & transmiterea datelor cu caracter personal
● Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestui Concurs vor putea fi dezvăluite de Organizator către partenerii contractuali ai acestuia, în special partenerilor implicați în derularea Concursului (agenții de publicitate, societăți contabile), companiilor din același grup cu Organizatorul, autorităților competente în cazurile în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare, precum și publicului (în cazul câștigătorilor).
● Organizatorul nu transferă datele cu caracter personal în state din afara Uniunii Europene.

5. Durata prelucrării
● Datele cu caracter personal ale Participanților sunt colectate de Organizator în calitate de operator de date.
● Datele cu caracter personal colectate vor fi prelucrate atât pe durata desfășurării Concursului, cât și ulterior încheierii acestuia pe perioada necesară păstrării datelor conform prevederilor legale în vigoare aplicabile, cum ar fi cele în materie financiar-contabilă si fiscală, legislației privind protecția datelor cu caracter personal, legislației civile și comerciale pentru soluționare unor eventuale litigii și reclamații, precum și în materia arhivării conform normelor legale sau al prevederilor interne ale Organizatorului și ale partenerilor acestuia.

6. Exercitarea drepturilor
● Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de GDPR descrise mai sus, precum și pentru orice informații privind prelucrarea datelor, participanții vor putea trimite Organizatorului cererile formulate cu privire la datele lor cu caracter personal la adresa din Bucuresti, B-dul Uverturii 132, Sector 6, Bucuresti, Romania sau la adresa de e-mail: marketing@weissbeergarden.ro.

7. Ștergerea datelor cu caracter personal
● După soluționarea eventualelor cereri sau reclamații, în măsură în care acestea sunt întemeiate, datele personale colectate vor fi distruse și nu vor fi prelucrate în niciun alt mod, cu excepția cazului în care prelucrarea este impusă de obligațiile legale ce revin Organizatorului sau atunci când există un interes legitim sau un alt temei potrivit legii aplicabile pentru a stoca în continuare aceste date (de exemplu pentru apărarea unui drept în instanța, pentru îndeplinirea unei obligații de păstrare sau arhivare). Datele câștigătorului se vor păstra în contabilitatea Organizatorului, conform legislației financiar-contabile.

8. Datele personale colectate
● Datele personale colectate sunt: o de la Participanți: ID Instagram, comentariul la postarea de Concurs, date aferente participarii la Concurs (ora si data comentariului la postarea de Concurs). o de la Câștigătorii premiilor in plus fata de datele Participantilor: (a) nume, prenume, (c) data nasterii, necesare pentru trimiterea premiului, cu respectarea dispozițiilor legale.

9. Măsuri implementate
● Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal și să aplice măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date împotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală.
● Participanții la acest Concurs declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament, pe care le-au citit și le-au înțeles integral, în special că au citit prezenta anexa privind prelucrarea datelor cu caracter personal.